Pracovní řád

Pracovní pozice: NORMÁLNÍ ŽIVOT

PRACOVNÍ ŘÁD
Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinen zejména:

 1. Zůstat po celou dobu na pracovišti v Českém Krumlově.
 2. Dodržovat pracovní dobu, začátek a konec směn, stanovených zaměstnavatelem.
 3. Svědomitě a viditelně vykonávat normální život a všechny činnosti s tím spojené. Spolupracovat s ostatními zaměstnanci.
 4. Svým konáním přispívat k tomu, aby nedošlo k vyhynutí ohrožených druhů činností na seznamu UNES-CO.
 5. Vždy používat vhodný pracovní oděv, který charakterizuje konkrétní činnost normálního života (sportovní, společenský, všední…). Používání nevhodného či výstředního oděvu se neslučuje s pracovními podmínkami firmy UNE-CO.
 6. Dodržovat při práci zažité pracovní postupy a používat zažité pracovní prostředky.
 7. Požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti pouze v případě, že se jedná o pracovní pomůcku konkrétní činnosti normálního života (např. oslava narozenin, svatba, odpočinek…).
 8. Realizovat služební cesty a školení organizované zaměstnavatelem.
 9. V době přestávky realizovat jiný život než normální.
 10. Po dohodě se zaměstnavatelem realizovat pracovní pohotovost.
 11. Řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.
 12. Řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti. Závady na pracovišti, pracovní úraz svůj či jiného zaměstnance bezodkladně oznamovat zaměstnavateli.

Povinnosti zaměstnavatele:

Zaměstnavatel je zejména povinen:

 1. Motivovat zaměstnance k ochraně ohrožených druhů činností.
 2. Poskytnout zaměstnanci vhodné pracovní podmínky, smluvené pracovní prostředky a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 3. Poskytnout zaměstnanci mzdu za odvedenou práci – viditelné provozování normálního života.
 4. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával v pracovní době jiný život než normální a práce, jejichž náročnost by neodpovídala zaměstnancovým schopnostem a jeho zdravotní způsobilosti.
 5. Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.